آخرین قیمت WowToken به واحد Gold بازی World of Warcraft

ریجن آمریکا

204,262

هر WowToken در این ریجن 204,262

ریجن اروپا

306,903

هر WowToken در این ریجن 306,903

ریجن چین

503,135

هر WowToken در این ریجن 503,135

ریجن کره

311,063

هر WowToken در این ریجن 311,063

ریجن تایوان

415,938

هر WowToken در این ریجن 415,938