آخرین قیمت WowToken به واحد Gold بازی World of Warcraft

ریجن آمریکا

256,880

هر WowToken در این ریجن 256,880

ریجن اروپا

376,667

هر WowToken در این ریجن 376,667

ریجن چین

501,378

هر WowToken در این ریجن 501,378

ریجن کره

158,582

هر WowToken در این ریجن 158,582

ریجن تایوان

515,027

هر WowToken در این ریجن 515,027