آخرین قیمت WowToken به واحد Gold بازی World of Warcraft

ریجن آمریکا

217,807

هر WowToken در این ریجن 217,807

ریجن اروپا

338,339

هر WowToken در این ریجن 338,339

ریجن چین

501,378

هر WowToken در این ریجن 501,378

ریجن کره

211,839

هر WowToken در این ریجن 211,839

ریجن تایوان

304,971

هر WowToken در این ریجن 304,971