با خرید این محصول همزمان پچ Shadowlands و پچ Dragonflight را دریافت میکنید و یک بوست لول 50 و یک بوست لول 60 و مانت های Ensorcelled Everwyrm و مانت Tangled Dreamweaver و 30 روز گیم تایم دریافت میکنید پت و مانت و ترنسماگ و افکت های دیگری که با خرید این محصول دریافت

World of Warcraft Complete Collection Heroic

 World of Warcraft Complete Collection Heroic